Regulamin Biegu V Zabobrzańska Mila 2019
Dodane przez naczelny dnia Kwiecień 29 2019 12:31:47
"V ZABOBRZAŃSKA MILA"

BIEG Z CYKLU „JELENIA GÓRA BIEGA 2019”
11 MAJA 2019 R.


JELENIA GÓRA - OSIEDLE ZABOBRZE


R E G U L A M I N


I. CEL :

- zaprezentowanie biegania jako uniwersalnego sposobu na przedłużenie sprawności fizycznej i dłuższego życia
- promocja aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego dorosłych, młodzieży i dzieci
- popularyzacja biegów masowych
- promocja miasta Jelenia Góra oraz Osiedla Zabobrze

II. ORGANIZATOR :

Ognisko TKKF Orle w Jeleniej Górze
Ognisko TKKF Zabobrze przy JSM w Jeleniej Górze

III. WSPÓŁORGANIZATORZY I SPONSORZY :

- Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jeleniej Górze
- Miasto Jelenia Góra
- Okręgowe TKKF Karkonosze
- Sklep Leroy Merlin
- JeleniaPlast
- Sponsorzy prywatni

IV. KATEGORIE WIEKOWE

0 – „Orliki” - dziewczęta i chłopcy – (do 2013 włącznie) –dystans ~ 120 m
A1 - szkoły podstawowe: dziewczęta i chłopcy - (2010-2012), dystans ~ 500 m
A2 - szkoły podstawowe: dziewczęta i chłopcy - (2008-2009), dystans ~ 900 m
B - szkoły podstawowe: dziewczęta i chłopcy - (2006-2007), dystans~ 1800 m
C - gimnazja: dziewczęta i chłopcy - (2003-2005), dystans ~2200 m
D – DOROŚLI:
dystans ok. 9000 m (2 okrążenia) – kobiety i mężczyźni
dystans ok. 4500 m (1 okrążenie) – kobiety i mężczyźni

Kobiety:
- KI – 16 – 29 (rocznik 1990 – 2003)
- KII – 30 – 39 (rocznik 1980 – 1989)
- KIII – 40 – 49 (rocznik 1970 – 1979)
- KIV – 50 – 59 (rocznik 1960 – 1969)
- KV – 60 – 69 (rocznik 1950 – 1959)
- KVI – powyżej 70 lat (rocznik 1949 i starsze roczniki)

Mężczyźni9
- MI – 16 – 29 (rocznik 1990 – 2003)
- MII – 30 – 39 (rocznik 1980 – 1989)
- MIII – 40 – 49 (rocznik 1970 – 1979)
- MIV – 50 – 59 (rocznik 1960 – 1969)
- MV – 60 – 69 (rocznik 1950 – 1959)
- MVI – powyżej 70 lat (rocznik 1949 i starsze roczniki)


Uwaga! Decyduje rok urodzenia !V. TERMIN :

11 maja 2019 r. (sobota):
10.00 > start Orlików
10.15 > starty do biegów dzieci kat.A1, A2, B i C
11.15 > wręczenie medali za biegi w kategoriach dla dzieci i młodzieży
11.30 > start do biegu głównego
13.15 > zakończenie biegów, wręczenie medali i pucharów za bieg główny

VI. TRASA BIEGU :
Trasa płaska o nawierzchni szutrowo-trawiastej ze startem i metą w okolicy ronda przy Sklepie Leroy Merlin z przebiegiem drogami polnymi w kierunku Góry Szybowcowej

VII. WARUNKI UCZESTNICTWA :

1. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i w zgłoszeniu do biegu składają pisemne oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach,
2. Dzieci i młodzież do lat 18 startuje na podstawie pisemnej zgody rodzica lub opiekuna
3. Każdy uczestnik Biegu Głównego wnosi opłatę startową (wpisowe) w wysokości 20 zł
4. Zawodnicy startujący w kategoriach A1, A2, B i C wnoszą wpisowe w wysokości 4 zł
5. Zapisanie się do udziału w zawodach oraz pobranie numeru startowego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami) a także wytycznymi i RODO.
6. Organizatorzy zapewniają: - opiekę medyczną, techniczną, sędziowską, sanitariaty, posiłek regeneracyjny dla pierwszych 100 zarejestrowanych zawodników, puchary w kategorii open i medale w poszczególnych kategoriach.

VIII. ZGŁOSZENIA :

Zgłoszenia przyjmowane są w dniu zawodów
- dzieci i młodzież > 9.00 – 9.50
- dorośli > 9.50 – 11.15
(w tym czasie wydawane będą numery startowe)

IX. KLASYFIKACJA :

Organizatorzy przewidują w każdym biegu następującą klasyfikacje:

- klasyfikacja w kategoriach dzieci i młodzieży z podziałem na dziewczęta i chłopców.
- klasyfikacja generalna (open) kobiet i mężczyzn
- klasyfikacje w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:
X. NAGRODY :


w poszczególnych biegach

- w biegach dla dzieci i młodzieży za 3 pierwsze miejsca wręczane będą medale
- w kategorii open kobiet i mężczyzn nagrody rzeczowe i puchary otrzymuje po trzech pierwszych zawodniczek i zawodników
- w kategoriach wiekowych medale otrzymuje trzech pierwszych zawodników oraz nagrody wylosowane przez uczestników(z losowania nagród wyłączeni są zawodnicy nagrodzeni w kategorii open).

w klasyfikacji całego cyklu JELENIA GÓRA BIEGA 2019
(nagrody dla zawodników, którzy ukończyli wszystkie biegi cyklu)

- w kategorii dzieci puchary (statuetki) dla trzech najlepszych zawodniczek i zawodników
- w kategorii open nagrody rzeczowe dla najlepszej zawodniczki i najlepszego zawodnika


XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE :

1. Bieg odbędzie się niezależnie od warunków pogodowych
2. Dostępne będą namioty dla uczestników Biegu
3. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione, zniszczone lub skradzione przed , w trakcie i po imprezie
4. Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać widoczne z przodu numery startowe
5. Czas będzie mierzony ręcznie
6. Nad prawidłowym przebiegiem imprezy czuwać będą sędziowie
7. Organizator zastrzega sobie interpretację regulaminu i prawo do zmian w regulaminie
8. Każdy uczestnik musi posiadać przy sobie dokument potwierdzający tożsamość(dowód osobisty, legitymacja szkolna itp.)
9. Każdy uczestnik zawodów wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku oraz rezultatów zawodów we wszelkich materiałach informacyjnych i promocyjnych Organizatorów.
10. W sprawach spornych i nieujętych w powyższym regulaminie decyduje Sędzia Główny Zawodów w porozumieniu z Organizatorem
11. Szczegółowych informacji w sprawie biegu udzielają - kolega Marian Mójta tel. kom. 782 496 561, e-mail; mmojta48@wp.pl oraz kolega Ryszard Cegła tel. kom. 661 867 828 e-mail; ricojg@o2.pl

Prezes Zarządu
Ogniska TKKF Orle
w Jeleniej Górze

Ryszard Cegła